کارشناسی ارشد حقوق 92-93
کارشناسی ارشد
منابع ترم اول دوره دانشپذیری حقوق بین الملل:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

حقوق جزای بین الملل(2 واحد)
1-حقوق کیفری بین المللی
2-دادگاه کیفری بین المللی
1-شریعت باقری
2-میرمحمدصادقی
1-جنگل 1388وبعد ازآن
2-دادگستر1383وبعدازآن

روش تحقیق پیشرفته(2 واحد)
روش تحقیق در حقوقعلی عباس حیاتینشرمیزان

سازمانهای بین المللی(2 واحد)
سازمانهای بین المللیسید قاسم زمانیشهر دانش1387وبعدازآن

مسئولیت مدنی(2 واحد)
الزام هاومسئولیت مدنی بدون قراردادقاسم زادهنشرمیزان

حقوق بین الملل اسلامی(2 واحد)
فقه سیاسی،حقوق تعدات بین المللی ودیپلماسی در اسلامعباسعلی عمیدزنجانیسمت
منابع ترم اول دوره دانشپذیری حقوق جزا وجرم شناسی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

مسئولیت مدنی(2 واحد)
الزام هاومسئولیت مدنی بدون قرارداد قاسم زاده نشرمیزان

روش تحقیق(2 واحد)
روش تحقیق در علم حقوق
علی عباس حیاتی
نشرمیزان

حقوق جزای بین الملل(2 واحد)
1-حقوق کیفری بین المللی
2-دادگاه کیفری بین المللی
1-شریعت باقری
2-میرمحمدصادقی

1-جنگل 1388وبعد ازآن
2-دادگستر1383وبعدازآن

اصول فقه1(1 واحد)
الموجز1و2(جلد1)
آیت الله سبحانی
دارالفکر

آیین دادرسی کیفری(2 واحد)
آیین دادرسی کیفری جلد1و2محمد آشوریسمت
منابع ترم اول دوره دانشپذیری حقوق خصوصی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

اصول فقه1(1 واحد)
الموجز1و2آیت الله سبحانیدارالفکر

مسئولیت مدنی(2 واحد)
الزام هاومسئولیت مدنی بدون قرارداد قاسم زاده نشرمیزان

حقوق بین المللی خصوصی(2 واحد)
حقوق بین المللی خصوصی جلد1و2 سلجوقی
نشرمیزان

آیین دادرسی مدنی(2 واحد)
آیین دادرسی مدنی(جلد2)
شمس
دراگ1387وبعدازآن

حقوق تجارت(2 واحد)
حقوق تجارت جلد2و3و4اسکینیسمت1386وبعدازآن